Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.
PREZYDIUM:
Przewodnicząca
 
Z-ca Przewodniczącej
 Sekretarz
 
Skarbnik
 
CZŁONKOWIE RADY: