Rada Rodziców

NASI RODZICE – NASZYMI PARTNERAMI
Wszyscy Rodzice tworzą Radę Rodziców Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie.
Rada Rodziców spośród siebie wybiera Prezydium Rady Rodziców.
Edukacja dzieci począwszy od najmłodszych lat jest wspólną sprawą rodziców oraz szkoły. Rodzice są pierwszymi nauczycielami dziecka, to oni rozpoczynają proces edukacji, wpajają wartości, rozbudzają uczucia i kształtują wyobraźnię.
Szkoła kontynuując edukację, rozwija i pogłębia treści wyniesione z domu, w sposób systemowy. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia, sprawdza ją oraz ocenia.
W szkole naszej nauczyciele znajdują w  rodzicach i partnerów i sojuszników.  Współpraca z rodzicami oparta jest na zaufaniu, życzliwości oraz wzajemnym szacunku.
Partnerstwo w szkole to otwartość i właściwy przepływ informacji między nauczycielami a rodzicami, wzajemne wsparcie oraz szacunek. Partnerstwo to wspólna odpowiedzialność za edukację dzieci i realizację wyznaczonych celów. Partnerstwo to wspólne tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wzajemnego polegania na sobie.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022.
Przewodnicząca:
Z-ca Przewodniczącej:
Sekretarz:
Skarbnik:
Członkowie Rady:

Rachunek bankowy Rady Rodziców.