2. Przedszkole

1 września 2008r. rozpoczęło działalność Przedszkole Miejskie Nr 7 Specjalne dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie powołane Uchwałą Nr XXVII/331/08 Rady Miasta Olsztyn z 25 czerwca 2008r.

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, które z powodu wady słuchu nie mogą uczęszczać do przedszkola w miejscu zamieszkania. Maluchy spoza Olsztyna mogą zamieszkać w Internacie, w przytulnych pokojach. Opiekę nad dziećmi w porze dziennej i nocnej sprawują nauczyciele – wychowawcy surdopedagodzy. Przedszkole prowadzi działalność przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem ferii szkolnych, przerw świątecznych i wakacji określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji roku szkolnego

Cele i zadania Przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności poprzez:

stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju dziecka, jego samodzielności a szczególności w zakresie rehabilitacji słuchu i mowy,
wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielenie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu i rehabilitacji dzieci oraz przygotowania ich do nauki szkolnej.

Serdecznie zapraszamy dzieci z wadą słuchu wraz rodzicami do naszego przedszkola, w którym panuje przyjazna atmosfera, gdyż dzieci czują się bezpiecznie, a rehabilitację słuchu i mowy prowadzą doświadczeni surdopedagodzy.

Aktualności

Warsztaty logopedyczne

2017-11-28 17:09:24
ania_ni

8

Turniej Układania Puzzli na Czas

2017-11-21 16:18:31
ania_ni

8

Problem cyberprzemocy

2017-11-07 18:14:32
ania_ni

8

Lekcja teatralna

2017-10-31 07:30:45
ania_ni

8