Historia Ośrodka

14 maja 1970 roku to bardzo ważny dzień w historii naszego Ośrodka, ponieważ właśnie tego dnia zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego został powołany Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olsztynie. 1 września tegoż roku dokonano otwarcia Placówki. Na tej uroczystości obecni byli: Kurator Oświaty, dyrektor Zakładu oraz pracownicy. Siedzibą placówki były budynki przy ulicy Obiegowej, a obecnie Marii Grzegorzewskiej.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w nowym, pięknym budynku rozpoczęły się bardzo nietypowo, ponieważ 11 stycznia 1971r. Ośrodek borykał się wówczas z wieloma problemami. Powstawały klasopracownie, świetlice, boisko szkolne i plac zabaw.

Pracowano również nad uporządkowaniem terenu wokół placówki. Z problemami musieli uporać się nauczyciele. Brak podręczników, programów nauczania oraz pomocy dydaktycznych był dużym wyzwaniem, ale ludzie, których serca przepełnione były miłością i chęcią pomocy dzieciom niesłyszącym poradzili sobie z tym świetnie. Wkrótce działalność rozpoczęły organizacje: ZHP, PCK, PZG a także liczne koła zainteresowań, służące wszechstronnej rewalidacji dziecka niesłyszącego. Koło fotograficzne działające od 1972r. dostarczało dokumentacji fotograficznej. Na zajęciach usprawniania manualnego powstawały rękodzieła, które zdobiły korytarze szkolne i internackie. Uczniowie uzdolnieni plastycznie zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia na terenie miasta i kraju, zaś zespół taneczny reprezentował Ośrodek na licznych konkursach i uroczystościach, budząc wielki aplauz. Uczniowie odnosili wiele sukcesów sportowych na zawodach i olimpiadach regionalnych i ogólnopolskich.

| | | Next → |